Ikona garantujeme cenu
Objednávejte online nebo 602 20 30 44 Po - Ne 6:00 - 22:00
nebo telefonicky 602 20 30 44
Obrázek mozaiky
Objednávejte online nebo na 602 20 30 44 Po - Ne 6:00 - 22:00

Obchodní podmínky společnosti SIEGL s.r.o.

Obchodní společnost SIEGL s.r.o., IČ: 271 31 033, se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 60/12,
PSČ: 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 98596 (dále jen „Poskytovatel“) těmito smluvními podmínkami (dále jen „SP“) upravuje vztahy se svými zákazníky (dále souhrnně jen „Objednatel“) následujícím způsobem:

1. Smluvní typy

Poskytovatel v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá na straně prodávající s Objednatelem jakožto stranou kupující kupní smlouvy dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), jejichž předmětem je prodej stavebního materiálu (tj. písku, štěrku, betonu, atd.) z nabídky Poskytovatele (dále společně jen „zboží“) a dále smlouvy o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku, ve kterých Poskytovatel vystupuje na straně zhotovitele, a to v případě odvozu a recyklace stavebního odpadu, stavební suti, svozu a likvidace odpadů, zeminy, písku, atd. (dále společně jen „odpad“), dovozu písku, štěrku, zeminy, kačírku, betonu, recyklátu a vyklízení sklepů a bytů, to vše pomocí kontejnerů.

2. Postup při objednávce

2.1. Kupní smlouvy a smlouvy o dílo lze s Poskytovatelem uzavírat následovně:

a) telefonickou objednávkou Objednatele;
b) e-mailovou objednávkou Objednatele;
c) objednávkou učiněnou Objednatelem prostřednictvím webového formuláře Poskytovatele.

2.2. Umístěním nabídky prodeje zboží a služeb na internetových stránkách http://www.siegl.cz/ vyjadřuje Poskytovatel svoji vůli uzavírat kupní smlouvy a smlouvy o dílo na zboží a služby za zde uvedených podmínek s výhradou vyčerpání zásob zboží nebo ztráty schopnosti Poskytovatele poskytovat služby pomocí kontejnerů.

2.3. Objednatel si v rámci prezentace zboží a služeb Poskytovatele na webových stránkách http://www.siegl.cz/, tedy v internetovém obchodě Poskytovatele, vybere požadované položky zboží či služby a kliknutím na tlačítko „Objednat“ přejde rovnou k objednávkovému formuláři. Objednávku může Objednatel provést pomocí tohoto webového formuláře kdykoliv. Samotné přistavení kontejneru je však možné pouze v určitých dnech a časech uvedených ve formuláři. Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ je dokončena objednávka, která je závazným učiněním nabídky na uzavření smlouvy a vyjadřuje úmysl Objednatele uzavřít kupní smlouvu či smlouvu o dílo.

2.4. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí závazné objednávky Poskytovatele Objednateli.

2.5. Poskytovatel potvrdí Objednateli obdržení jeho objednávky nejpozději do 12 hodin od jejího doručení.

2.6. Objednatel může zrušit objednávku nejpozději do 12 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem nebo telefonicky, bez jakýchkoliv sankcí pro něj z takového jednání vyplývajících.

2.7. V případě, že objednávka nebude kompletní, tzn., že ji nebude možno realizovat, bude Objednatel neprodleně o této skutečnosti informován telefonicky či e-mailem.

3. Odvoz odpadu od Objednatele

3.1. Řidič nebo zástupce Poskytovatele má právo ověřovat shodu složení odpadu a předpokládaný objem odpadu s popisem uvedeným v objednávce.

3.2. Pokud bude zjištěn rozdíl mezi deklarovaným (odhadovaným) a skutečným objemem dodaných odpadů na základě objednávky, bude Objednateli účtována cena stanovená na základě skutečného objemu předaného odpadu.

3.3. Řidič nebo zástupce Poskytovatele je oprávněn odmítnout převzetí odpadu, jehož objem nebyl předem sjednán nebo odpadu, jehož skutečný stav neodpovídá předem deklarovanému stavu.

3.4. Po předchozí dohodě s Poskytovatelem, je možné ujednat pozdější změnu termínu a času předání odpadu. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn uplatnit sankce dle článku 7. SP, pokud si Objednatel objednané služby nebude v ujednané lhůtě schopen převzít.

3.5. Maximální doba přistavení sběrného zařízení (kontejneru) jsou 4 kalendářní dny. Delší doba přistavení je možná pouze po odsouhlasení této doby Poskytovatelem. V takovém případě však musí Objednatel počítat s doplatkem za tuto službu. Cena této služby viz platný ceník.

4. Dovoz zboží Objednateli

4.1. Je-li Poskytovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Objednatelem v objednávce, je Objednatel povinen převzít zboží při dodání.

4.2. V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce bez ujednání této změny předem, je Objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.3. Při převzetí zboží od řidiče nebo zástupce Poskytovatele je Objednatel povinen zkontrolovat množství a kvalitu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit řidiči nebo zástupci Poskytovatele. V případě shledání vad ohledně množství a kvality zboží není Objednatel povinen zásilku od řidiče nebo zástupce Poskytovatele převzít.

4.4. Po předchozí dohodě s Poskytovatelem, je možné ujednat pozdější změnu termínu a času převzetí zboží. V opačném případě je Poskytovatel oprávněn uplatnit sankce dle článku 7. SP, pokud si Objednatel objednané zboží nebude v ujednané lhůtě schopen převzít.

5. Závazky Objednatele

5.1. Objednatel je povinen zajistit bezpečnou příjezdovou cestu na místo provedení služby nebo převzetí zboží pro vozidlo Poskytovatele a upozornit posádku vozidla na všechna možná nebezpečí (zejména na existenci poklopů jímek, kanalizace, nezpevněný nebo podmáčený povrch apod.), aby nedošlo k poškození majetku Objednatele, Poskytovatele či třetích osob.

5.2. Objednatel je oprávněn předat Poskytovateli pouze odpad, který uvedl v objednávce. V případě, že je naložen jiný odpad, je Objednatel povinen neprodleně informovat o této skutečnosti Poskytovatele, a dále je povinen zaplatit Poskytovateli cenu dle skutečné kategorie a objemu odpadu (viz ceník).

5.3. Objednatel odpovídá za odpad, který naložil nebo nechal naložit do sběrného zařízení (kontejneru) do doby, než Poskytovatel naloží sběrné zařízení na své vozidlo. V případě, že Objednatel sdělil Poskytovateli nepravdivé informace ohledně složení odpadu ve sběrném zařízení, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli veškeré dodatečné náklady vzniklé likvidací tohoto odpadu.

5.4. Objednatel je povinen naplnit sběrné zařízení (kontejner) maximálně po horní okraj kontejneru - nebezpečí vypadnutí odpadu za jízdy
- přetížení kontejneru
- objemové přeložení kontejneru viz bod 3.2.

5.5. Při předávání odpadu je Objednatel povinen na žádost řidiče Poskytovatele upravit naložený odpad tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu nebo případnému přetížení kontejneru a vozidla. Objednatel je povinen například část odpadu vyložit, přemístit na ploše kontejneru, apod.

5.6. Objednatel není oprávněn manipulovat se zařízením (kontejnerem či jiným prostředkem) Poskytovatele, tj. v žádném případě nesmí zařízení posouvat, přesouvat, otáčet či jiným způsobem měnit jeho polohu. V případě nutnosti změny polohy kontaktuje Objednatel Poskytovatele, který na náklady Objednatele polohu zařízení změní.

5.7. Objednateli se účtují náklady dopravy dle platného ceníku Poskytovatele zveřejněného na jeho webových stránkách.

5.8. Objednatel je povinen předem sjednanou cenu dle ceníku Poskytovatele zaplatit Poskytovateli buď bezhotovostním převodem na základě faktury vystavené Poskytovatelem předem, v hotovosti Poskytovateli (řidiči) při přistavení sběrného zařízení anebo při odvozu tohoto zařízení od Objednatele, to vše dle předchozí dohody s Poskytovatelem.

6. Reklamace vad díla

6.1. Dílo provedené, zboží či služby dodané na základě objednávky lze reklamovat pouze bezprostředně – tentýž den po jeho provedení či dodání, na pozdější reklamace není Poskytovatel povinen brát zřetel. Dílo, zboží či služby je povinen Objednatel převzít bezprostředně – tentýž den po jeho provedení či dodání a to i v případě, že je předávána pouze dílčí část díla, zboží či služeb, poté se převzetí vztahuje pouze na tuto dílčí část. Pokud si Objednatel nepřevezme dílo, zboží či služby bezprostředně – tentýž den je dílo, zboží či služby považovány za předané bez zjevných vad.

6.2. Objednatel obdrží od řidiče Poskytovatele po dodání díla, zboží či služeb pokladní doklad, ze kterého je patrné za co Poskytovateli zaplatil, a jakou cenu, hradí-li cenu v hotovosti a dále kopii dodacího listu, který potvrdí svým podpisem. Potvrzením dodacího listu stvrzuje Objednatel řádné provedení díla, dodání zboží či služeb v požadované kvalitě a v požadovaném čase.

7. Sankce za nedodržení smlouvy

7.1. Smluvní strany sjednávají následující sankce pro porušení povinností daných uzavřeným smluvním vztahem.

7.2. Pokud se Objednatel octne v prodlení s úhradou ceny díla, zboží, služeb či sankcí dle SP, je Poskytovatel oprávněn mu účtovat též smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z ceny objednávky nebo výše sankce včetně DPH.

7.3. Pokud Objednatel po potvrzení objednávky díla, zboží či služeb neumožní Poskytovateli přístup do prostoru, ve kterém má být dílo provedeno, či kde má být převzato zboží, je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli smluvní pokutu ve výši 50% z předpokládané ceny díla, zboží či služeb.

7.4. Objednatel je oprávněn v době od potvrzení objednávky díla, zboží či služeb do 2 hodin před ujednaným zahájením provádění díla či poskytování zboží či služeb požadovaného objednávkou služeb oznámit prokazatelně Poskytovateli, že na plnění dle objednávky nemá zájem. Pokud však již Poskytovatel (nebo jím pověřené osoby) započal cestu k místu požadovaného provádění díla nebo poskytování zboží či služeb, je Poskytovatel oprávněn účtovat Objednateli náklady na dopravu.

7.5. Uplatněním sankcí dle bodů 7.2., 7.3., 7.4. SP není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu případné škody vzniklé porušením povinností Poskytovatele při plnění smluvního ujednání.

7.6. Poskytovatel neručí za škody způsobené neprovedením zakázky, částečnou realizací či jejím odložením na jiný termín dle bodů 7.3., 7.4. SP, pokud není písemně sjednáno jinak. Poskytovatel má nárok na úhradu za dodané dílo či zboží a služby i v případě provedení jen částečné realizace, a to dle objednávky či v poměrné části z ceny díla zboží či služeb. Akceptace s výhradou či reklamace části díla, zboží či služeb neopravňuje Objednatele k nevyplacení platby za částečně provedené dílo či dodané zboží či služby.

7.7. Objednatel je povinen uhradit Poskytovateli sankce dle bodů 7.2., 7.3. a 7.4. SP do 14 dnů od vystavení faktury vyúčtovávající tyto sankce anebo v rámci pokladního dokladu dle odst. 6.2. SP.

7.8. Je-li na základě objednávky díla, zboží či služeb Objednatelem a Poskytovatelem smluvena platba za dílo či zboží v hotovosti, musí Objednatel provést platbu v hotovosti na místě realizace díla či převzetí zboží či služeb, a to bezprostředně – tentýž den, ihned po provedení díla či převzetí zboží či služeb oproti pokladnímu dokladu dle odst. 6.2. SP.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Objednatel odesláním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem objednávky a těchto smluvních podmínek, a že s nimi souhlasí. Objednatel vyslovuje souhlas se smluvními podmínkami ve znění účinném a zveřejněném na webových stránkách Poskytovatele v okamžiku odeslání objednávky či jejím telefonickým učiněním. Smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek účinnou v době uzavření smluv.

8.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy však taková změna obchodních podmínek nemá vliv.

8.3. Doručením objednávky díla, zboží či služeb Poskytovateli nebo uzavřením samostatné kupní smlouvy či smlouvy o dílo se Objednatel zavazuje akceptovat ustanovení těchto smluvních podmínek.

8.4. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.5.2019.

Ikona platba kartou řidiči
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky