Nejrychlejší kontejnery v Praze
Objednávejte na 602 20 30 44 Po - ne od 6:00 do 22:00 hod.

Recyklace stavebního materiálu

Během stavební výroby vzniká velké množství odpadu, a to zvláště při zemních pracích, bourání stavebních konstrukcí a realizaci stavebních procesů.

Stavební průmysl se projevuje citelně na životním prostředí. Jen v České republice představuje stavební a demoliční odpad přibližně polovinu z celkové produkce všech odpadů. Zatímco ale dříve končil všude možně, dnes se již využívá k dalšímu zpracování – až 98 % veškerého stavebního a demoličního odpadu je znovu použito.

Díky tomu klesá ekologická zátěž. Recyklace stavebního materiálu snižuje zatížení skládek, dopravní náročnost a eliminuje závislost na zásobách neobnovitelných přírodních zdrojů. Po recyklaci se stává stavební odpad zdrojem plnohodnotných surovin.

Jaký stavební odpad je možné recyklovat

Beton, cihly, asfaltové směsi, tašky – to vše je možné opětovně recyklovat. Odpady určené k recyklaci jsou stanoveny metodickým pokynem MŽP k nakládání s opady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb.

K odpadům, které jsou vhodné k úpravě (recyklaci), patří:

17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 04

Na kvalitu recyklátů má vliv technologie, která je používána při zpracování stavebních odpadů. Napřed dochází k předtřídění, kdy jsou z odpadu odstraněny cizorodé látky a podsítná složka. Následuje drcení, během kterého se odstraní zbytky cizorodých látek a železa a závěrečné třídění. V budoucnu se počítá, že bude přidána separace lehkých a prachových částic.

Při recyklaci nevyztužených betonů dochází k drcení vybouraného materiálu ve speciálních drtičích a následnému třídění na jednotlivé frakce kameniva. Železobetonové dílce jsou napřed rozřezány na menší bloky a rozdrceny v drtičích s magnetickými separátory železných kovů.

Nevhodné k recyklaci jsou odpady, které obsahují nebezpečné látky, jako jsou stavební a izolační materiály obsahující azbest.

V ostatních případech se vyžaduje, aby došlo k odstranění nebezpečných látek z odpadu. Příkladem jsou asfaltové směsi obsahující dehet a stavební odpady obsahující rtuť či PCB.

Je důležité, aby docházelo k recyklaci stavebního a demoličního odpadu, který představuje cenný zdroj druhotných surovin.

Publikováno 02. 04. 18 v kategorii Recyklace odpadu, Stavební materiál |

Starší příspěvky:
Odpady a pokuty

Snad nemusíme zmiňovat, že odpad by měl být odložen na místo k tomu určené. Bohužel se tomu tak vždy neděje a...

8 nejlepších videí o odpadech

SciShow je skvělý YouTube kanál, který je plný informací z oblasti vědy. V tomto videu například Hank Green ukazuje, co se děje...

Náhrada za PET lahve

Proč utrácet peníze za balenou vodu, když vám doma teče z kohoutku pitná voda. Není to ale jen o penězích, ale...

5 nejčastějších omylů při třídění odpadu

Víte, že pouze 10 % lidí ví jak třídit odpad správně? To je velmi nízké číslo, a proto jsme pro...

Životní prostředí: Problémy s pitnou vodou v Čechách

Pitnou vodou se aktuálně zabývá celý svět. Zatímco v České republice nám pořád teče z kohoutků, jiné části světa vysychají. A podle...

Zavřít