Ikona garantujeme cenu
Objednávejte online nebo 602 20 30 44 Po - Ne 6:00 - 22:00
nebo telefonicky 602 20 30 44
Obrázek mozaiky
Objednávejte online nebo na 602 20 30 44 Po - Ne 6:00 - 22:00

Nebezpečný odpad

Definice nebezpečného odpadu je jasně vymezena v § 4 „Zákonu o odpadech“ číslo 185/2001 Sb. Nebezpečným odpadem se rozumí takový odpad, který vykazuje jednu z vlastností, jež je popsána v příloze 2 již zmíněného zákonu o odpadech, či obsahuje jednu ze složek, která je popsána v příloze číslo 5. Seznam nebezpečných vlastností odpadu byl sestaven Ministerstvem životního prostředí na základě míry ovlivnitelnosti životního prostředí danou vlastností. Názorným příkladem jedné z vlastností je ekotoxicita. Projevem ekotoxicity je pomalé a neúplné vstřebávání odpadu v přírodě a následná otrava organismů. Důsledkem nebezpečného odpadu s ekotoxickou vlastností ve volné přírodě může být kontaminace vod, ovzduší, zeminy a narušení tak přirozeného ekosystému.

Odpadové hospodářství

Cílem Ministerstva životního prostředí i plánu odpadového hospodářství Evropské unie je snížení produkce nebezpečného odpadu. Proto byl do zákonu o odpadech začleněn paragraf o tom, že povinností každého výrobce je omezit produkci nebezpečného odpadu na nezbytné minimum, či produkovat nebezpečný odpad jen, je-li to nezbytně nutné, a to za souhlasu příslušných úřadů. V případě nakládání s nebezpečným odpadem bez souhlasu příslušných úřadů může být osobě oprávněné k podnikání vyměřena pokuta až do výše 50 000 000 Kč.

Trendem poslední doby je recyklace odpadů (včetně nebezpečného), případně užití odpadu za účelem rekultivace terénu. Ve všech druzích odpadů je v posledních letech shledáván možný potenciál energie a recyklace odpadu k znovuzískání materiálů pro výrobu nových výrobků. Zisk energie z odpadu je častým tématem mnohých mezinárodních konferencí ohledně problematiky odpadů. Vyvolává smíšené reakce, jelikož i v zisku energií z odpadu se nachází mnoho nedořešených negativních stránek, především z ekologického hlediska, jako je vypouštění emisí do ovzduší a jiné. Hlavním pozitivem je, že by skládkování odpadu mohlo být omezeno a odpad by tak byl znovu začleněn do dalších výrobních procesů, čímž by se snížilo ekologické zatížení ekosystému odpadem.

Na základě údajů Českého statistického úřadu se můžeme dočíst, že z celkového množství produkce nebezpečného odpadu v České republice za kalendářní rok 2011, která činila 1 489 953 tun odpadu, bylo úspěšně zrecyklováno či kompletně odstraněno 227 645 tun odpadu, což činí pouhých 15,3 %. Proto se nabízí otázka, co se zbývajícími 84,7 % nebezpečného odpadu.

Manipulace s nebezpečným odpadem

Každý, kdo manipuluje s nebezpečným odpadem, je povinen vést si vlastní evidenci s informacemi o množství odpadu, druhu a způsobu, jakým s ním bylo manipulováno. V případě, že odpad, se kterým je manipulováno, překročí tonáž 100 kg za kalendářní rok, je povinností hlásit evidované údaje příslušnému obecnímu úřadu s rozšířenou působností pomocí systému ISPOP. Evidence slouží k případnému dohledání viníka při úniku nebezpečného odpadu, ke statistickým účelům a pro případné inspekční kontroly, zda je s odpadem nakládáno podle zákonných postupů.

Při manipulaci s nebezpečným odpadem je nezbytné zajistit takové podmínky, aby se předešlo možnému úniku do volné přírody a případnému mísení nebezpečného odpadu s jiným nebezpečným odpadem. Takovéto mísení je přísně zakázáno, povolena může být pouze výjimka na základě přezkoumání krajského úřadu. V případě, že ke smísení nebezpečných odpadů již došlo, je povinností provinilé osoby tento odpad roztřídit, za předpokladu, že je to technicky možné, a následný roztříděný odpad zlikvidovat podle uzákoněných postupů. Jedná se o nezbytnou prevenci k ochraně životního prostředí, ochraně zdraví lidu a zamezení tak případnému znečištění.

Ikona platba kartou řidiči
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky