Ikona garantujeme cenu
Objednávejte online nebo 602 20 30 44 Po - Ne 6:00 - 22:00
nebo telefonicky 602 20 30 44
Obrázek mozaiky
Objednávejte online nebo na 602 20 30 44 Po - Ne 6:00 - 22:00

Tříděný odpad

Domácnosti v České republice mají značný podíl na celkové produkci odpadu. Nejčastějšími druhy domácích odpadů je papír (22 %), dále biologický odpad (až 18 %), plasty (13 %), sklo (9 %), ale i nebezpečný odpad (3 %). Procentuální zastoupení jednotlivých složek odpadu je pouze orientační, jelikož závisí na mnoha faktorech. Možnosti recyklace odpadu a jeho znovupoužití v podobě nových výrobků jsou široké. Na veřejnost je apelováno nejen z Ministerstva životního prostředí, ale i z mnohých ekologických institutů, k důkladnému třídění odpadů. Z mnohých průzkumů se zjistilo, že Češi recyklují málo, přestože povědomí o recyklaci mají dobré. Naopak pozitivem je, že v České republice se produkuje nejméně odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele v celé Evropské unii. Průměrný Čech vyprodukuje 306 kg odpadu, průměr Evropské unie je 524 kg.

Separace komunálního odpadu

Ve městech a obcích je separovaný sběr vcelku samozřejmou záležitostí. Separovaným sběrem se rozumí sběr jednotlivých složek domácího odpadu k další recyklaci. Nejčastějším způsobem sběru separovaného odpadu jsou klasické kontejnery na tříděný odpad. V České republice se nachází více než 200 000 kontejnerů pro sběr domácího odpadu. Kontejnery jsou rozlišeny barevně na základě toho, pro jaký druh odpadu je určen.

Nejčastěji v obcích nalezneme žluté a modré kontejnery. Žluté jsou určeny výhradně pro plasty. Před jejich vhozením do kontejneru je důležité plasty zmáčknout nebo sešlápnout. Žlutý kontejner není určen pro obaly se zbytky potravin, od čisticích prostředků či pro jinak znečištěné obaly. Modré kontejnery jsou určeny pro papír, kterého průměrná česká domácnost vyprodukuje hmotnostně nejvíce. Patří sem například noviny, sešity, krabice, papírové obaly a jiné. Naopak nepatří sem znečištěné obaly od potravin či chemikálií.

Dalším z druhu kontejnerů jsou zelené na sklo. Sklo má obrovskou výhodu ve svých vlastnostech, díky kterým se může recyklovat do nekonečna. Do zelených kontejnerů patří barevné sklo, láhve od alkoholických nápojů a jiné, naopak sem nepatří porcelán či keramika. Posledním z tradičních druhů kontejnerů jsou oranžové pro nápojové kartony od mléka, džusu a dalších kartonových obalů.

Recyklace odpadu

Míra recyklovatelnosti domácích odpadů v České republice činí přes 63 %, v porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie se jedná o lehce podprůměrnou hodnotu. Nejlepší výsledky recyklace vykazuje ČR u papíru, kdy se úspěšně zrecykluje více než 90 % papírového odpadu, u skla se jedná o přibližně 70 %. Oproti jiným členským státům EU značně zaostáváme v recyklaci kovů, která činí asi 47 %, v porovnání například s Belgií, která zpracuje až 93 % kovů, můžeme vidět obrovskou rezervu ke zlepšení.

Recyklace je hlavním předpokladem rozvoje separovaného sběru, tudíž i znovuzpracování již použitých surovin, tedy druhotných surovin. Omezuje se tak devastace a zisk prvotních surovin těžbou z přírody. Současně se sníží množství obecního odpadu určeného ke skládkování. Přínos můžeme nalézt i v ekonomickém hledisku. Z těchto důvodů je apelování na prvovýrobce k využívání recyklovaných surovin s ohledem na šetrnost k přírodě.

Ikona platba kartou řidiči
Obrázek mozaiky Obrázek mozaiky